Điều khoản sử dụng

Những điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) được áp dụng khi quý khách truy cập vào netten.vn (“Trang web”) này có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

1. Quyền sở hữu và giới hạn sử dụng

Tất cả nội dung trên trang Web và mọi quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu được sở hữu bởi netten.vn hoặc chủ sở hữu của nội dung đó. Ngoại trừ những quy định rõ ràng cho phép của luật pháp, không có nội dung trên trang Web có thể được sử dụng để sao chép, sửa chữa, dịch, phân phối hoặc sử dụng mà không có sự chấp thuận trước của chúng tôi hoặc chủ sở hữu nội dung. netten.vn có quyền thêm, xóa hoặc sửa đổi những điều khoản này hoặc nội dung của trang Web này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

2. Từ chối liên kết

Ngoại trừ cho trang Web này, chúng tôi không đảm bảo việc hoạt động hoặc nội dung trên các trang web được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp từ trang Web này (“Các trang liên kết”). Bất kỳ tài liệu tham khảo tới một trong các trang liên kết hoặc tới một sản phẩm của bên thứ ba cụ thể hoặc dịch vụ trên trang Web, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho việc truy cập và sử dụng các trang liên kết này.

3. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, trừng phạt, hoặc thiệt hại khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại kinh tế, lợi nhuận bị mất, mất doanh thu, hoặc mất dữ liệu) phát sinh từ việc truy cập vào hoặc không có khả năng truy cập vào trang Web này, thậm chí được khuyến cáo về khả năng xảy ra thiệt hại như vậy.

4. Quy định về bảo mật

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin của khách hàng. Thông tin của quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

5. Quy định về sửa đổi

Tại từng thời điểm, chúng tôi có quyền thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ ràng trên website.

Các thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét